Actielijst Wijkplatform Zilverkamp Zuid

 Actielijst Wijkplatform Zilverkamp Zuid    
Review datum:19 Februari 2017
nrDatumThemaActieTerugkoppelingStatus
1a19 February 2017ZwerfvuilactieStreven is om 4 maal per jaar een zwerfvuilactie te houden.Data 2018: bonnetjes zijn ingediend.doorlopend
21 January 1970Handhaving is een voortdurend probleem.René stelt een brief op namens wpf's om extra capaciteit BOA's te vragen t.b.v. begroting 2018. Zie ook tekst in Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018.6 december 2017 gesprek gehad (René, Max en Hans) vervolggesprek wordt gepland in 1e kwartaal 2018 (Patricia). Kwartaaloverzicht BOA's opvragen (Patricia)lopend
31 January 1970Aanpak paden in het park. (werkplan 2018)De hoofdverbindingspaden zijn door TWB aangepast. Maar de rolstoelers kunnen nog niet langs de fietsers. In het Maatregelenprogramma 2018-2028, Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2017 staat het op pagina 5:
Verbreden van solitaire fietspaden zoals in Zilverkamp, meenemen in wegonderhoud.
lopend
41 January 1970Revitalisering ZilverkampEr is in 2017 6,5t beschikbaar, 4 ton voor revitalisering, 2,5t voor duurzaamheid. In begroting 2018 4t beschikbaar.Het ligt voor de hand om voor het bedrag uit de Kadernota 2018 de volgorde van het Masterplan aan te houden, maar uiteindelijk gaat het college daarover.
lopend
51 January 1970VRI kruispunt Nielant- WagenwegSamen optrekken met Zilverkamp Holthuysen en revitalisering. Vraagsituatie voor overstekende voetgangers.i.v.m. wisseling verkeerskundigen nog niet duidelijk wie dit op gaat pakken. Budget blijft beschikbaar op bestemmingsreserve. Patricia maakt afspraak met René.lopend
71 January 1970Gegevens platform archiverenin Dropboxlopend
171 January 1970Hondenlosloopgebied Park Zanderij t.h.v. BastionIn het najaar van 2017 wordt het slechte gedeelte met gras doorgezaaid.Ingangspoortje wordt dit jaar verzet. Luciën heeft overleg met Max. Max belt Luciën.lopend
1810 January 2017Kunst in de wijkwpf heeft informatie over aanspraak kunstbudget (mail d.d. 2017-07-11)opgenomen in het Wijkontwikkelplan Zilverkamp.lopend
1910 January 2017parkeren Kruigang. De Kruigang en omgeving heeft een lange geschiedenis van pakweg 10 jaar. Tijdens de revitalisering van deze wijk is het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. Vooraan de Kruigang wordt zowel links als rechts geparkeerd. Kan er rechts een parkeerverbod, zoals toegezegd, worden ingesteld? Er wordt ook te hard gereden. Wpf krijgt klachten van bewoners (bewoners kunnen zelf handhavingsverzoek doen bij gemeente)wpf vraagt of mogelijk is om hier parkeervakken aan te brengen á la Heirweg? Wordt voorgelegd in het verkeersoverleg 18 januari.lopend
2114 February 2017aantal woningen gebied wpf Z-Zde adreslijst compleet makenPatricia heeft 4 januari iemand van team Belastingen gemaild.lopend
2214 March 2017Binnendijk trapopgangwpf: de bomen veroorzaken de problemen.Bomen worden verwijderd.lopend
269 May 2017Website; oproep plaatsen in Het Gemeentenieuwsagenda toevoegenLiesbeth maakt tekst, Max plaatst.doorlopend
2813 June 2017Vervanging armaturen verlichting Grevenveld en omgeving. Vervolgens wordt de verlichting Blokland/Huurland vervangen.de lichtmasten die vervangen zouden worden, zijn vervangen. De armaturen die vervangen moeten worden, zijn nog niet vervangen omdat de bestelde armaturen nog niet binnen zijn. Patricia vraagt Theo Rutten welke straten volgen. Indien nodig uitnodigen voor vergadering februari.lopend
2925 October 2017Gevaarlijke verkeerssituatie bocht Grevenveld 11 t/m 21 zaaknummer 40845Er wordt in deze bocht geparkeerd. Wijkplatform verzoekt om er met een verkeerskundig oog naar te kijken. Dit wordt besproken in verkeersoverleg 20 november.voorstel vanuit verkeersoverleg: Paal en markering in de buitenbocht verwijderen om meer ruimte te creëren en zonodig te ondersteunen met een parkeerverbod vanaf de Rietbaan tot aan bocht. Wpf vindt dit geen goede oplossing. Kan er geen gele streep gezet worden en is daar een verkeersbesluit voor nodig .Ze stellen voor ter plekke te kijken. Patricia regelt afspraak.lopend
319 December 2017Handhaving op olifantenpaadjesin de gehele Zilverkamp worden door inwoners olifantenpaadjes in het openbaar groen aangelegd.
329 December 2017Bloembollenactie januari 2018Met budget van wpf ZZ en wpf ZH zijn bloembollen aangeschaft. Deze moeten in januari gepoot worden. Alle bloembollen zijn gepoot 1 feb 2018 + communicatielopend